Porodiljna Naknada Za Nezaposlene 2023

Porodiljna Naknada Za Nezaposlene 2023

Porodiljna naknada za nezaposlene je socijalna naknada koja se odobrava ženama koje nemaju posao i očekuju prinovu u obitelji. Ova naknada je posebno važna za žene koje su trenutno nezaposlene i nemaju prihode, jer im pruža finansijsku podršku tokom perioda kada su na porodiljskom odsustvu.

Odobravanje porodiljne naknade za nezaposlene u 2023. godini je detaljno uređeno zakonom. Da biste stekli pravo na ovu naknadu, morate ispunjavati određene uslove. Prvo, morate biti nezaposleni i prijavljeni u nadležnoj instituciji za zapošljavanje. Također, morate biti u trudnoći i očekivati porod u skoroj budućnosti. Nakon što podnesete zahtjev, vaša prijava će biti pregledana i ocijenjena kako bi se utvrdilo da li ispunjavate uslove.

Porodiljna naknada za nezaposlene se određuje na osnovu prosječne zarade žene koja je bila zaposlena u periodu prije trudnoće. Naknada se isplaćuje u mjesečnim ratama tokom perioda porodiljskog odsustva. Važno je napomenuti da visina naknade može varirati, zavisno od primanja žene prije trudnoće. Kod određivanja visine naknade uzima se u obzir i porodični status žene, kao i broj djece kojima se brine.

Porodiljna naknada za nezaposlene je važan instrument koji pruža finansijsku sigurnost ženama koje su trenutno nezaposlene i očekuju prinovu u porodici. Ova naknada ima za cilj pomoći tim ženama da se usredsrede na brigu o sebi i svom djetetu tokom perioda porodiljskog odsustva, bez brige o finansijskom stanju. Važno je da žene pravovremeno podnesu zahtjev za porodiljnu naknadu, kako bi se obezbijedila redovna isplata tokom perioda porodiljskog odsustva.

Contents

Izmjene zakona o porodiljnoj naknadi

Zakon o porodiljnoj naknadi je nedavno pretrpio nekoliko izmjena koje utječu na prava nezaposlenih majki. Ove izmjene su donesene kako bi se poboljšala podrška za nezaposlene majke tijekom porodiljskog dopusta.

Povećanje iznosa porodiljne naknade

Jedna od glavnih izmjena je povećanje iznosa porodiljne naknade. Prema novom zakonu, iznos porodiljne naknade će biti povećan za 20 posto. Ovo povećanje je usmjereno na smanjenje financijskog tereta koji se ponekad javlja tijekom porodiljskog dopusta. Novi iznos porodiljne naknade će biti utvrđen prema prosječnoj plaći osiguranika u prethodnih 12 mjeseci.

Povećanje trajanja porodiljnog dopusta

Također je donesena izmjena koja produžuje trajanje porodiljnog dopusta. Prema novom zakonu, nezaposlene majke će imati pravo na 12 mjeseci porodiljnog dopusta umjesto dosadašnjih 6 mjeseci. Ova izmjena je uvedena kako bi se majkama pružila više vremena za oporavak nakon poroda i prilagodbu na majčinstvo.

You might be interested:  Ljubav Na Selu 2023 Kandidati

Porodiljni dopust za očeve

Jedna od najznačajnijih izmjena je uvođenje porodiljnog dopusta za očeve. Prema novom zakonu, očevi će imati pravo na 2 mjeseca porodiljnog dopusta. Ova promjena je usmjerena na promicanje uključivanja očeva u brigu o novorođenoj djeci i poticanje jednakosti roditelja u podizanju djece. Očevi će imati pravo na naknadu koja će biti iznosom jednaka prosječnoj plaći osiguranika u prethodnih 12 mjeseci.

Jednostavniji postupak za ostvarivanje prava

Uz navedene izmjene, donesena je i promjena koja će pojednostaviti postupak za ostvarivanje prava na porodiljnu naknadu. Novi zakon omogućava nezaposlenim majkama da podnesu zahtjev za porodiljnu naknadu elektronički, putem interneta. Ovo će ubrzati postupak obrade zahtjeva i smanjiti administrativne poslove.

Zaključak

Izmjene zakona o porodiljnoj naknadi su korak prema poboljšanju podrške za nezaposlene majke tijekom porodiljskog dopusta. Povećanje iznosa porodiljne naknade, produženje trajanja porodiljnog dopusta i uvođenje porodiljnog dopusta za očeve su samo neke od izmjena koje će olakšati život nezaposlenim majkama i potaknuti ravnotežu između poslovnog i obiteljskog života.

Kome pripada pravo na porodiljnu naknadu?

Pravo na porodiljnu naknadu imaju žene koje su zaposlene ili nezaposlene i ispunjavaju određene kriterije.

Da bi žena ostvarila pravo na porodiljnu naknadu, treba ispunjavati sljedeće uvjete:

 • Biti državljanka Republike Hrvatske
 • Biti osigurana na obveznom mirovinskom osiguranju
 • Biti u radnom odnosu kod poslodavca ili biti nezaposlena
 • Biti prijavljena na Zavod za zapošljavanje kao nezaposlena osoba ili na evidenciju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kao osoba osigurana na mirovinskom osiguranju
 • Biti trudna ili imati dijete koje je mlađe od šest godina

Porodiljna naknada za zaposlene i nezaposlene regulirana je Zakonom o financiranju obitelji s djecom. Naknada se isplaćuje za vrijeme rodiljnog i roditeljskog dopusta, a iznos naknade ovisi o visini osobnog dohotka.

Osiguranik Iznos naknade
Zaposlena žena 100% osobnog dohotka prije porodiljnog dopusta, ali ne manje od minimalne plaće
Nezaposlena žena 70% prosječne plaće

Porodiljna naknada se isplaćuje mjesečno, a isplatu vrši Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO).

Visina porodiljne naknade za nezaposlene

Visina porodiljne naknade za nezaposlene u Hrvatskoj ovisi o nekoliko faktora kao što su prethodni dohodak, broj djece i trajanje porodiljnog dopusta. Nakon stupanja na snagu novog Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, koji je izmijenjen 2023. godine, prinosi za porodiljnu naknadu za nezaposlene su se promijenili.

1. Prethodni dohodak

Visina porodiljne naknade za nezaposlene temelji se na prethodnom dohotku osiguranika. Ako je osiguranik u posljednjih 24 mjeseca imao kontinuiranu zaposlenost, izračun visine naknade temelji se na prosječnom mjesečnom dohotku u tom razdoblju.

Ako osiguranik nije imao kontinuiranu zaposlenost u razdoblju od 24 mjeseca, izračun se temelji na prihodima ostvarenim od prvog mjeseca prije početka razdoblja računanja osiguranja do prvog dana mjeseca koji prethodi mjesecu poroda.

2. Broj djece

Visina porodiljne naknade za nezaposlene ovisi o broju djece za koju se ostvaruje naknada. Za prvo dijete, iznos naknade iznosi 100% prethodnog dohotka, za drugo dijete 110%, a za treće i svako sljedeće dijete 120%.

3. Trajanje porodiljnog dopusta

3. Trajanje porodiljnog dopusta

Trajanje porodiljnog dopusta također utječe na visinu porodiljne naknade za nezaposlene. Ako majka koristi minimalno propisano trajanje porodiljnog dopusta, iznos će biti 100% prethodnog dohotka. Ako se porodiljni dopust produži, iznos naknade bit će 80% prethodnog dohotka za svaki mjesec produženja.

Primjer izračuna

Primjerice, ako je osiguranik prethodno zaradao 5000 kn mjesečno, a očekuje dolazak prvog djeteta i koristit će minimalno propisano trajanje porodiljnog dopusta od 6 mjeseci, tada će visina porodiljne naknade za nezaposlene biti 5000 kn mjesečno.

Ako majka odluči produžiti porodiljni dopust za dodatna 3 mjeseca, iznos naknade bit će 80% od prethodnog dohotka, odnosno 4000 kn mjesečno.

U slučaju da majka očekuje rođenje drugog djeteta i bila je nezaposlena u prethodnih 24 mjeseca, visina porodiljne naknade će biti 110% od njihovog prosječnog mjesečnog dohotka u tom razdoblju.

You might be interested:  Zadar Doček Nove 2023

Visina porodiljne naknade za nezaposlene
Broj djece Iznos porodiljne naknade
1 100% prethodnog dohotka
2 110% prethodnog dohotka
3 i svako sljedeće 120% prethodnog dohotka

Dokumentacija potrebna za ostvarivanje prava

Ispod je popis dokumentacije koju trebate dostaviti kako biste ostvarili pravo na porodiljnu naknadu za nezaposlene u 2023. godini:

 • Identifikacijski dokument (osobna iskaznica ili putovnica)
 • Rodni list ili drugi dokaz o rođenju djeteta
 • Dokaz o statusu nezaposlene osobe (potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje)
 • Potvrda o visini plaće ili prihoda koje ste ostvarili prije stupanja u nezaposlenost (izdana od strane poslodavca ili Porezne uprave)
 • Potvrda o mjestu prebivališta i boravišta
 • Potvrda o otvorenom računu u banci (IBAN broj) na vaše ime
 • Podaci o supružniku (ime, prezime, OIB) ukoliko je supružnik nezaposlen i prijavljen kao neovisni korisnik
 • Zahtjev za ostvarivanje prava na porodiljnu naknadu (dostupan na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje)

Ukoliko imate bilo kakva pitanja u vezi dokumentacije koju je potrebno dostaviti, preporučljivo je kontaktirati Hrvatski zavod za zapošljavanje kako biste dobili točne i aktualne informacije.

Postupak apliciranja za porodiljnu naknadu

Nakon što ste saznali sve informacije o porodiljnoj naknadi za nezaposlene u 2023. godini, trebate poduzeti korake kako biste aplicirali za ovu naknadu. Evo postupka koji trebate slijediti:

1. Pročitajte uvjete

Prvo što trebate učiniti je pročitati sve uvjete i zahtjeve za dobivanje porodiljne naknade za nezaposlene u 2023. godini. Obratite pažnju na rokove i dokumentaciju koju trebate dostaviti.

2. Pripremite potrebnu dokumentaciju

Nakon što ste pročitali uvjete, pripremite svu potrebnu dokumentaciju koju će vam tražiti prilikom apliciranja. To može uključivati osobne dokumente, potvrde o trudnoći, potvrde o zaposlenju i otkazu (ako ste bili zaposleni) i ostale relevantne dokumente.

3. Popunite zahtjev

Nakon što imate pripremljenu dokumentaciju, trebate popuniti zahtjev za porodiljnu naknadu. Ovaj zahtjev možete dobiti na mjestu gdje aplicirate (npr. Hrvatskom zavodu za zapošljavanje). Popunite sve potrebne informacije točno i jasno.

4. Dostavite dokumente

Nakon što ste popunili zahtjev, dostavite ga zajedno sa svom potrebnom dokumentacijom. Provjerite jesu li svi dokumenti ispravno i potpuno dostavljeni. Možete se sami javiti u nadležni ured ili ih možete poslati poštom.

5. Provjerite svoj status

Nakon što ste dostavili dokumente, provjerite svoj status i pratite daljnje upute koje dobijete od nadležnih tijela. Moguće je da će biti potrebno dodatno dostaviti dokumentaciju ili da će biti provedeno dodatno istraživanje prije nego što se donese odluka o vašem zahtjevu.

Ukoliko imate dodatna pitanja ili nedoumice, uvijek se obratite nadležnim tijelima za daljnje informacije.

Prava i obaveze roditelja tokom porodiljnog odsustva

Prava roditelja tokom porodiljnog odsustva:

 • Pravo na porodiljnu naknadu
 • Pravo na plaćeno odsustvo tokom trudnoće
 • Pravo na plaćeno odsustvo tokom perioda porodiljnog odsustva
 • Pravo na zdravstveno osiguranje tokom trudnoće i perioda porodiljnog odsustva
 • Pravo na povratak na isto radno mesto nakon završetka porodiljnog odsustva

Obaveze roditelja tokom porodiljnog odsustva:

 • Obaveza da obaveste poslodavca o trudnoći i planiranom periodu porodiljnog odsustva
 • Obaveza da pravovremeno dostave potrebnu dokumentaciju koja potvrđuje trudnoću i porodiljsko odsustvo
 • Obaveza da poštuju propisane termine i dužinu trajanja porodiljnog odsustva
 • Obaveza da se pridržavaju uputstava i preporuka lekara u vezi sa zdravljem trudnice i deteta
 • Obaveza da blagovremeno obaveste poslodavca o eventualnim promenama u planiranom periodu porodiljnog odsustva

Važno je da roditelji budu svesni svojih prava i obaveza tokom porodiljnog odsustva kako bi imali sigurnost i zaštitu tokom ovog perioda. Treba se posavetovati sa nadležnim institucijama kako bi se pravilno uputili o procedurama i dokumentaciji koju je potrebno dostaviti kako bi ostvarili svoja prava.

Promjene u 2023. godini

U 2023. godini donijete su neke važne promjene u sustavu porodiljne naknade za nezaposlene u Hrvatskoj. Ove promjene obuhvaćaju iznos naknade, uvjete dobivanja naknade i trajanje naknade.

Povećanje iznosa naknade

Jedna od ključnih promjena je povećanje iznosa porodiljne naknade za nezaposlene. Od 1. siječnja 2023. godine, iznos naknade će se povećati za 10 posto. To znači da će majke koje su nezaposlene primati veći mjesečni iznos naknade tijekom porodiljnog/roditeljskog dopusta.

You might be interested:  Povecanje Invalidnina Hrvi 2023

Proširenje uvjeta dobivanja naknade

Druga važna promjena je proširenje uvjeta dobivanja naknade. Od 2023. godine, majke će moći ostvariti pravo na porodiljnu naknadu za nezaposlene čak i ako su imali prekid rada kraći od 12 mjeseci. Ova promjena će omogućiti majkama koje su se nedavno zaposlile ili su bile nezaposlene samo kratko vrijeme da ostvare pravo na naknadu.

Dodatno, proširenje uvjeta će omogućiti i osobama koje su bile zaposlene na određeno vrijeme da ostvare pravo na porodiljnu naknadu za nezaposlene, ako su se prije zasnivanja radnog odnosa zaposlili na neodređeno. To je važna promjena koja će osigurati pravdu za sve majke u Hrvatskoj.

Produženje trajanja naknade

Još jedna važna promjena u 2023. godini je produženje trajanja porodiljne naknade za nezaposlene. Od sada, majke će moći primati naknadu tijekom 6 mjeseci umjesto dosadašnjih 4 mjeseca. Ova promjena će pružiti veću financijsku podršku majkama tijekom prvih mjeseci djetetovog života.

Ukratko, 2023. godina donosi nekoliko pozitivnih promjena u sustavu porodiljne naknade za nezaposlene. Povećanje iznosa, proširenje uvjeta dobivanja i produženje trajanja naknade će osigurati veću podršku i pravdu za majke u Hrvatskoj.

Korisni linkovi i kontakti

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Zavod za zapošljavanje

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

Savjetovalište za trudnice i roditelje

Odgovori na često postavljana pitanja

Rokovi i uvjeti

FAQ:

Koje su promjene u vezi s porodiljnom naknadom za nezaposlene u 2023. godini?

U 2023. godini su uvedene određene promjene vezane uz porodiljnu naknadu za nezaposlene, a jedna od tih promjena je povećanje iznosa naknade. Sada će nezaposlene majke dobivati veći iznos novčane naknade tokom porodiljnog dopusta.

Koje su uvjete potrebno ispuniti da bi nezaposlena osoba dobila porodiljnu naknadu?

Da bi nezaposlena osoba dobila porodiljnu naknadu, mora ispuniti određene uvjete. To uključuje da je osoba registrirana kao nezaposlena kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i da je provela određeno vrijeme na zavodu prije trudnoće. Također je potrebno da je osoba uplaćivala doprinose za vrijeme zaposlenja koje je imala prije nezaposlenosti.

Koliko dugo traje porodiljni dopust za nezaposlene majke?

Porodiljni dopust za nezaposlene majke traje 12 mjeseci. To je isto trajanje kao i za zaposlene majke. Ovo vrijeme je namijenjeno majkama da se posvete brizi za svoje dijete nakon rođenja.

Koja je visina porodiljne naknade za nezaposlene majke?

Visina porodiljne naknade za nezaposlene majke ovisi o iznosu nezaposlenosti koji su primale prije trudnoće, kao i o duljini radnog staža. Najviši iznos porodiljne naknade je 70% od prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj, dok najniži iznos nije manji od 800 kuna.

Kako se podnosi zahtjev za porodiljnu naknadu za nezaposlene?

Zahtjev za porodiljnu naknadu za nezaposlene podnosi se osobno u najbližem uredu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Potrebno je ispuniti odgovarajući obrazac i priložiti potrebnu dokumentaciju, kao što su potvrda o trudnoći, rješenje o nezaposlenosti i potvrda o prethodnom radnom stažu.

Mogu li nezaposlena majka dobiti dodatne financijske pogodnosti uz porodiljnu naknadu?

Da, nezaposlena majka može dobiti dodatne financijske pogodnosti uz porodiljnu naknadu. Na primjer, moguće je ostvariti pravo na dječji doplatak ili pravo na pomoć za opremu djeteta. Ove pogodnosti pomažu roditeljima u financiranju troškova vezanih uz dijete.

Categories: 2023hr